Bagatelna nabava i statističko izvješće u EOJN

Bagatelna  nabava podrazumijeva sve nabave čija je procijenjena vrijednost do 200.000,00 kuna (bez PDV-a) za nabavu robe i pružanje usluga, odnosno do 500.000,00 (bez PDV-a) kuna za izvođenje radova. Dakle to je zbroj svih ispostavljenih faktura (računa) po narudžbenicama ili ugovorima (sa PDV-om) odvojeno za robu, usluge i radove. *

Objašnjenje; u prvoj rečenici je definirana prema Zakonu o javnoj nabavi iz 2013. (Nar. Nov., br. 143/13), potom kao zbroj ispostavljenih faktura u EOJN tj. jednogodišnje zbrojene ugovorene vrijednosti .

Povećanjem praga bagatelne nabave stavlja se fokus na interni akt  o kojem smo pisali u blogu INTERNI AKT i obrasci – kako definirati točke internog akta (naziv akta kojim se uređuje procedura sklapanja ugovora je irelevantan i određuje ga naručitelj; npr. naputak, pravilnik, priručnik, katalog, vodič i sl.), kako izbjeći sukob interesa, kako definirati predmete nabave a da se pritom ne izbjegava primjena postupaka prema Zakonu o javnoj nabavi.


Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, dalje u tekstu ZJN 2016).

Naručitelji su do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu.

Izvješće o javnoj nabavi za 2018. godinu naručitelji su obvezni izraditi do 31. ožujka 2019.

godine.

To Izvješće naručitelji izrađuju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike

Hrvatske (EOJN RH, https://eojn.nn.hr) .

Nakon prijave u EOJN RH, korisnici će imati rubriku „Izvješća“ pod kojom će se nalaziti:

a) nabave čija je procijenjena vrijednost do 200.000,00 kn za robu i usluge, odnosno

500.000,00 kn za radove i

b) generirani podaci o objavljenim ugovorima i okvirnim sporazumima.

Podatke pod točkom a) naručitelji trebaju ručno unijeti te spremiti, dok se podaci pod točkom

b) automatski generiraju.

Naručitelji koji su u 2018. godini imali samo jednostavne nabave, obvezni su unijeti podatak

o ukupnom iznosu nabavljenih radova, robe ili usluga od 1.1. do 31.12. 2018. godine, bez

PDV-a.

Naručitelji koji do sada nisu provodili postupke javne nabave male ili velike vrijednosti, a

provodili su jednostavne nabave, obvezni su izvršiti jednokratnu registraciju u sustav EOJN

RH te unijeti podatak o ukupnom iznosu jednostavne nabave prema vrsti predmeta nabave

(robe, radovi, usluge) u 2018. godini.

Za točnost podataka koji su ručno uneseni u statistički modul odgovaraju sami naručitelji.

Valja napomenuti da se evidentiraju svi ugovori prema datumu objave ugovora, dakle

ne broj objava, već ugovora u tim objavama. Stoga je kriterij „ulaska“ u obrazac

statističkog izvješća vrijednost svakog ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a iz obrasca

Obavijest o dodjeli ugovora jer je to podatak koji je obvezan. 


Ukoliko vrijednosti, vrsta ugovora ili okvirnog sporazuma u obavijestima o dodjeli ugovora iz

bilo kojeg razloga nisu bile točno unesene, može doći do odstupanja u izvješću. U takvim

slučajevima, iznimno je omogućeno naknadno slanje podataka u obliku bilješke naručitelja

koju dostavlja na sljedeću adresu:

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Uprava za politiku javne nabave

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

U bilješci je potrebno pozvati se na broj objave obavijesti o dodjeli ugovora.

Napominje se da naručitelji ne dostavljaju Upravi za politiku javne nabave posebno

pisano izvješće o javnoj nabavi za 2018. godinu budući se isto dostavlja Upravi za

politiku javne nabave putem EOJN RH, već isključivo bilješku ukoliko su nepravilno

ispunili standardizirane obrasce.


Važno:  nakon 31. ožujka 2019. godine više neće biti moguće izraditi Izvješće o javnoj nabavi za 2018. godinu putem EOJN RH.

U godišnje statističko izvješće za 2018. godinu ulaze svi ugovori/okvirni sporazumi koji su

objavljeni do 31. prosinca 2018. godine.

Zaključno, skrećemo pozornost naručiteljima:

- da je zakonski rok za objavu obavijesti o dodjeli ugovora/okvirnih sporazuma 30 dana od

dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, sukladno odredbi članka

248. stavka 1. ZJN 2016;

- da je člankom 443. stavkom 2. točkom 12. ZJN 2016 propisano da će se novčanom

kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kazniti za prekršaj pravna osoba koja je naručitelj

ako u zakonskom roku ne izradi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu

(članka 441.stavak 2.);

- da je člankom 443. stavkom 3. ZJN 2016 propisano da će se novčanom kaznom od

10.000,00 do 50.000,00 kuna kazniti odgovorna osoba u pravnoj osobi ili odgovorna osoba u

državnom tijelu ili jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za prekršaj iz stavka

1. članka 443. ZJN 2016.

- da je člankom 443. stavkom 4. ZJN 2016 propisano da će se novčanom kaznom od

5.000,00 do 20.000,00 kuna kazniti odgovorna osoba u pravnoj osobi ili odgovorna osoba u

državnom tijelu ili jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za prekršaj iz stavka

2. članka 443. ZJN 2016.POVEZANI SADRŽAJ: 

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. - UPUTA