Pregled noviteta u EOJN RH od 1. siječnja 2018.


Elektronički oglasnik javne nabave od 01.siječnja 2018. (iako prva dva već u funkciji od 18.prosinca 2017. godine) obogaćen je novim modulima. 

Pravna osnova za donošenje novih modula jesu Novi pravilnici u području javne nabave ponajprije Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) te Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/2017).


1. Plan nabave

EOJN RH daje na raspolaganje obrazac plana nabave u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav.

Predložak plana nabave možete preuzeti: KLIK ZA PREUZIMANJE

Detaljnije o pripremi i objavi, ažuriranju i pregledu objavljenih planova nabave OVDJE.

2. Prethodno savjetovanje

Naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Detaljnije OVDJE.

3. Registar ugovora

U ovom modulu moguće je: Automatsko popunjavanje registra

Ugovori o javnoj nabavi i okvirni sporazumi, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, automatski se upisuju u registar objavom odgovarajuće obavijesti o dodjeli ugovora u EOJN RH.

Ugovori su prikazani na listi "Moji ugovori" (u izborniku "REGISTAR UGOVORA")

te  Ručno popunjavanje registra

Naknadno je moguće ažurirati ostale podatke koji nisu objavljeni u obrascu (npr. datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti i sl.).

Ručno se dodaju, a po potrebi i ažuriraju, ugovori o jednostavnoj nabavi (koji nisu objavljeni na platformi EOJN RH) 

Detaljnije OVDJE.

4. E-žalba

Sadržaj

  • Pravna osnova
  • Dostava žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije u EOJN RH
  • Pregled i status žalbi
  • Komunikacija naručitelja i DKOM-a
  • Komunikacija žalitelja i DKOM-a
  • Odustajanje od žalbe

Detaljnije OVDJE.

OSTALI NOVITETI

5. Jedna ponuda <–> jedna grupa 

Od 1. siječnja 2018. godine EOJN RH onemogućava dostavu jedne ponude za više grupa. Sukladno Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017) ako je predmet nabave podijeljen na grupe, ponuditelj dostavlja zasebnu ponudu za svaku grupu.

6. Nove vrijednosti europskih pragova

Europska komisija na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ donijela akte kojima se od 1. siječnja 2018. mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti), detaljnije OVDJE.

7. Ukidanje provjere naprednog elektroničkog potpisa

Od 1. siječnja 2018. iz EOJN RH ukida se funkcionalnost provjere naprednog elektroničkog potpisa.


  • Ukida se kod provjere uveza ponude/ZZS prije slanja.
  • Ukida se kod provjere zaprimljenih ponuda/ZZS u postupku (javnog) otvaranja ponuda/ZZS.
  • Briše se kolona koja se odnosi na provjeru naprednog elektroničkog potpisa. Briše se iz tablice u zapisniku o (javnom) otvaranju ponuda/ZZS.

Izvor: Elektronički oglasnik javne nabave RH