Pregled noviteta u EOJN RH od 1. siječnja 2018.


Elektronički oglasnik javne nabave od 01.siječnja 2018. (iako prva dva već u funkciji od 18.prosinca 2017. godine) obogaćen je novim modulima. Pravna osnova za donošenje novih modula jesu Novi pravilnici u području javne nabave ponajprije Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom…

Detaljnije

Nove vrijednosti EU pragova od 1. 1. 2018.


Europska komisija je na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU  te 2009/81/EZ donijela akte kojima se od 1. siječnja 2018. mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti).Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2366 оd 18. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-337 od 19.12.2017.)Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2365 оd 18. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene…

Detaljnije

Novi dokumenti Europske Komisije o Javnoj nabavi


Europska komisija (EK) objavila je tri nova dokumenta o javnoj nabavi:1. Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Kako unaprijediti funkcioniranje javne nabave u Europi i za nju (link)2. Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću,…

Detaljnije

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta i Pravilnik o e-žalbi


U Narodnim novinama br. 101/2017 od 12. listopada 2017. objavljena dva nova pravilnika donesena na temelju ZJN 2016,  i to: Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi  link (NN 101/2017) tePravilnik o elektroničkoj žalbi u…

Detaljnije

Priručnik za korištenje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude od strane MGPO


U sklopu projekta „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH s naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“ od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta izrađen je Priručnik za korištenje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Priručnik o ENP-u dostupan je OVDJE. Na stranicama Uprave…

Detaljnije

Pravilnici u području javne nabave


U Narodnim novinama br. 65/2017 od 7. srpnja 2017. objavljena tri nova pravilnika donesena na temelju ZJN 2016, a stupaju na snagu* 15. srpnja 2017.Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17),Pravilnik o izobrazbi u…

Detaljnije

Statističko izvješće o javnoj nabavi u RH za 2016.


Na stranicama Uprave za sustav Javne nabave, objavljeno je Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu. Izdvajamo:Ukupna vrijednost javne nabave u 2016. godini iznosila je 44.822.736.346 kn.Udio ukupne vrijednosti javne nabave u BDP-u za 2016. je 13,06%Ukupna…

Detaljnije

Nova E-SAVJETOVANJA u području Javne nabave


Na Središnjem državnom portalu „e-Savjetovanja“ otvorena su savjetovanja u trajanju od mjesec dana, dakle do 26. srpnja 2017. sa zainteresiranom javnošću na teme plana nabave, registra ugovora, prethodnog savjetovanja i analize tržišta u javnoj nabavi te elektroničke žalbe u postupcima…

Detaljnije

Ekonomski najpovoljnija ponuda – Metodologija ocjenjivanja- modeli i najčešće korištene formule


Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP) definirana je u članku 284. aktualnog Zakona o Javnoj nabavi. “Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka, u skladu s pododjeljkom 2. ovoga odjeljka,…

Detaljnije

Otvorena E-SAVJETOVANJA u području Javne nabave


Na Središnjem državnom portalu „e-Savjetovanja“ otvorena su savjetovanja do 09. i 22. lipnja 2017. sa zainteresiranom javnošću na temu postupaka, provedbe zakona i izobrazbe u području javne nabave. Na niže navedenim linkovima (u naslovu Pravilnika) nalaze se prijedlozi slijedećih dokumenata:PRAVILNIK…

Detaljnije