Javna nabava u EU projektima i angažman vanjskog stručnjaka

Ukoliko vam treba vanjski stručnjak za pripremu i provođenje postupka nabave, sigurno vas zanima treba li to biti certificirana osoba za provođenje postupka javne nabave?

Ako se na pravnu osobu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (ZJN) (NN 90/11 i 83/13) ista se smatra pravnom osobom koja nije obveznik Zakona o javnoj nabavi (dalje u tekstu NPO – od eng. Non-Purchasing Organisations). Za pravne osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, primjenjuju se opća načela i Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 5/14).

Dakle, kod podnošenja projektnih prijava i tijekom provedbe EU projekata , korisnici se moraju pridržavati postupka nabave utvrđenog u Prilogu Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici ZJN (vidi prilog)Navedenim Prilogom nije propisana obveza da u postupku javne nabave u EU projektima mora sudjelovati osoba s važećim certifikatom za provođenje postupka javne nabave. Bez obzira na to, osoba unutar tvrtke koja će provoditi postupak ili vanjski stručnjak koji će provoditi postupak kojeg angažira NPO, mora se voditi propisanim načelima iz spomenutog Priloga.

Pravila o financijskim korekcijama definiraju tzv. korekcije za obveznike Zakona o javnoj nabavi ali i za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) a koji su korisnici EU fondova. Sastavni su dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Stopa financijskih korekcija propisana je u Pravilima o financijskim korekcijama kao sastavni dio ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.(kolovoz, 2019. PREUZMITE!)

Ako ste se pitali treba li taj vanjski stručnjak za javnu nabavu biti izabran postupkom javne nabave da bi troškovi za njegovo angažiranje potpadali pod prihvatljive izdatke projekta, dajemo Vam odgovor.

Kako je i rečeno, apsolutno sve nabave, uključujući nabavu stručnjaka za pripremu i provođenje postupka nabave, moraju biti provedeni u skladu sa spomenutim Prilogom.

Time se propisuje za nabave čija je procijenjena vrijednost predmeta do 150.000,00 kuna, da je moguće koristiti izravnu dodjelu ugovora na temelju jedne ponude. 

U slučaju nabave čija je procijenjena vrijednost predmeta nabave veća od 150.000,00 kuna, osim poštivanja pravila javne nabave iz Priloga 6, potrebno je voditi računa da izdaci za vanjskog stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave ne prelaze 10% iznosa potpore.

Praksa je pokazala da se tvrtke, odnosno NPO najčešće odlučuju angažirati vanjskog stručnjaka za provedbu javne nabave ukoliko dobiju sredstva iz EU fondova, kako bi bile sigurne da se ista provela po propisanim načelima.


Ukoliko želite angažirati vanjskog stručnjaka za provedbu postupka javne nabave, tvrtka Info puls d.o.o. vam može pomoći u tom dijelu. Obratite nam se sa povjerenjem i direktno nas kontaktirajte na iva.radeljic@info-puls.hr ili nas nazovite na broj telefona +385 1 2225 250.


Saznajte više 29.05. na novom seminaru - klik na program i prijavu!

POVEZANI SADRŽAJ: 

Javna Nabava Radova - EU fondovi