Kako obnoviti certifikat iz javne nabave [2024] - NOVI Pravilnik o izobrazbi

Što je uopće certifikat iz JAVNE NABAVE?

Prvi i temeljni pojam Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave: 

1. Certifikat je potvrda koja se izdaje temeljem uspješno položenog pisanog ispita, a kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave. Certifikat se izdaje i obnavlja temeljem stjecanja i dopunjavanja znanja, vještina i sposobnosti kroz programe izobrazbe i stručnog usavršavanja propisanih ovim Pravilnikom.

Izdaje se na rok od tri godine, pri čemu se kao datum početka važenja certifikata određuje datum uspješnog polaganja pisanog ispita u sklopu Specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave. Certifikat se obnavlja temeljem stručnog usavršavanja i to onim nositeljima certifikata koji su tijekom važenja certifikata ostvarili 32 sata stručnog usavršavanja.


NOVI PRAVILNIK O IZOBRAZBI U PODRUČJU JAVNE NABAVE STUPIO NA SNAGU 01.01.2024. 


2. e-Izobrazba  je »programsko rješenje« koje služi kao centralno mjesto prikupljanja podataka o održanim edukacijama, omogućava on-line prijave programa edukacija, preglede termina održavanja edukacija i polaganja ispita, on-line prijave na ispit, uvid u osobni status certifikacije polaznika, izdavanje certifikata, podnošenje zahtjeva, izdavanje rješenja ovlaštenim nositeljima te popunjavanje upitnika za kvalitativnu procjenu osposobljavanja.

Kvalitativna procjena programa izobrazbe

Polaznici izobrazbe i stručnih usavršavanja dužni su u sustavu e-Izobrazba ispuniti obrazac kvalitativne procjene održanog Programa izobrazbe.

3. Izobrazba je stjecanje znanja i vještina te sposobnosti u području javne nabave, radi učinkovite provedbe postupaka javne nabave na svim razinama, a sastoji se od SPECIJALISTIČKOG PROGRAMA IZOBRAZBE I PROGRAMA USAVRŠAVANJA.

Navedeni Program izobrazbe provodi se prema nastavnom programu propisanim ovim Pravilnikom i to u trajanju od 50 nastavnih sati, po 45 minuta.

Pravilnikom je propisano također kako se nastavni program sastoji od predavanja i vježbi čime se polaznicima prenose teorijska,ali i praktična znanja, pa se tako minimalno 30% sadržaja predviđenog nastavnim programom obavezno provodi kroz vježbe, studije slučaja, primjere iz prakse i slično.


Ukoliko ste nositelj certifikata u području javne nabave, sigurno Vas zanima postupak obnavljanja. 

Postupak obnavljanja UKRATKO: 


Pohađanjem programa stručnog usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.


Stručnim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti certifikata.

 

Sukladno tome, da bi osoba obnovila certifikat u području javne nabave, u razdoblju valjanosti certifikata (3 godine) mora pohađati programe usavršavanja u ukupnom trajanju od 32 nastavna sata.

 

Programi usavršavanja provode se u sljedećim oblicima programa (predavanja, radionice):poludnevni - 4 nastavna sata

jednodnevni - 8 nastavnih sati

dvodnevni - 16 nastavnih sati.
Od 3. rujna 2018. REGISTRACIJA POLAZNIKA i OBNAVLJANJE CERTIFIKATA obavlja se putem aplikacije na novom  Portalu za izobrazbu u području javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: 

"e-Izobrazba u javnoj nabavi" 

Ministarstvo gospodarstva je na portalu javne nabave objavilo na koji se način to može uraditi, gdje sukladno članku 197.  Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), u pojedinačnom postupku javne nabave najmanje jedan član stručnog povjerenstva za javnu nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave. Stoga su  Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave ( NN 154/2023) link, propisani uvjeti za izdavanje certifikata i obnavljanje certifkata. 


Obnavljanje certifikata


Članak 5.


(1) Certifikat se obnavlja temeljem stručnog usavršavanja.


(2) Certifikat se obnavlja onim nositeljima certifikata koji su tijekom važenja certifikata ostvarili 32 sata stručnog usavršavanja.


(3) Ako nositelj certifikata iz razloga dugotrajnog bolovanja, rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili prekida radnog odnosa nije mogao ostvariti uvjete iz stavka 2. ovoga članka, razdoblje za stručno usavršavanje može mu se produljiti za razdoblje trajanja dugotrajnog bolovanja, rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili prekida radnog odnosa, a najdulje za godinu dana od dana isteka važenja certifikata.


Zahtjev za obnavljanje certifikata


Članak 6.


(1) Certifikat se obnavlja temeljem zahtjeva ako su ispunjeni tehnički uvjeti iz sustava »e-Izobrazba u javnoj nabavi« (dalje u tekstu sustav e-Izobrazba).


(2) Zahtjev za obnavljanje certifikata dostavlja se tijelu državne uprave nadležnom za politiku javne nabave putem sustava e-Izobrazba


(3) Pravodobno zaprimljenim zahtjevima smatraju se zahtjevi zaprimljeni najranije šest mjeseci prije isteka važećeg certifikata, a najkasnije do roka isteka važećeg certifikata putem sustava e-Izobrazba.


(4) Zahtjev za obnavljanje certifikata obvezno sadrži sljedeće:


1. ime i prezime, OIB i datum rođenja nositelja certifikata


2. poslodavac nositelja certifikata, ako je primjenjivo


3. klasu i urudžbeni broj važećeg certifikata


4. datum isteka valjanosti certifikata


5. adresu za dostavu certifikata, kontakt broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte nositelja certifikata.


(5) Nositelji certifikata obvezni su unijeti u sustav e-Izobrazba izmjene podataka iz stavka 4. ovog članka Pravilnika .


(6) Uz zahtjev za obnavljanje certifikata obvezno se prilažu dokazi o postojanju razloga iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika putem sustava e-Izobrazba.


(7) Certifikat se neće obnoviti ako osoba ne ispuni uvjete iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika ili ne dostavi dokaze o postojanju razloga iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika.


(8) U slučaju zahtjeva s nepotpunim podacima i dokumentima, tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave zatražit će dopunu podataka u roku ne dužem od pet radnih dana.


Detaljnije: ➡️STRANICE UPRAVE ZA POLITIKU JAVNE NABAVE

Detaljne Upute za polaznike: ➡️ KLIK NA LINK

Detaljne Upute za trenere i stručne osobe: ➡️ KLIK NA LINK

izvor: javnanabava.hr