Nove obveze naručitelja kod slanja statističkog izvješća za 2022.

Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. ZJN-a.
Naručitelji su do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu.


Izvješće o javnoj nabavi za 2022. godinu naručitelji su obvezni izraditi do 31. ožujka 2023. godine. 

Izvješće naručitelji izrađuju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

(EOJN RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).


Kako započeti sa upisom vrijednosti?

UPIS VRIJEDNOSTI:

Napomena: Sukladno "SMJERNICAMA ZA PRILAGODBU JAVNE NABAVE U PROCESU ZAMJENE HRVATSKE KUNE EUROM" izrada statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2022. provodi se na istim osnovama kao i do sada, te se iznosi unose u KUNAMA.Nakon prijave u EOJN RH, korisnici će imati rubriku „Izvješća“ gdje se odabere NOVA STATISTIKA pod kojom će se nalaziti:

a) jednostavne nabave čija je procijenjena vrijednost do 200.000,00 kn / 26.540,00 EUR za robe i usluge , odnosno za radove do 500.000,00 kuna/ 66.360,00 EUR.    

  • jednostavne nabave u koje nije uključena vrijednost jednostavne nabave financirane iz EU fondova i vrijednost jednostavne nabave u postupku obnove objekata oštećenih potresom u skladu sa člankom 5. Pravilnika o provedbi postupka nabave dobara, usluga i radova za postupak obnove
  • jednostavne nabave koje su financirane iz EU fondova
  • jednostavne nabave koje su naručitelji proveli u postupku obnove u skladu sa Zakonom o obnovi objekata oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 102/20, 10/21 i 117/21) koji su od dana stupanja na snagu Pravilnika o provedbi postupka nabave dobara, usluga i radova za postupak obnove (NN 126/21), nabavili predmete nabave procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 za nabavu roba i usluga odnosno manju od 500.000,00 kn za radove
b) generirani podaci o objavljenim ugovorima i okvirnim sporazumima.

Podatke pod točkom:
a) naručitelji trebaju ručno unijeti te spremiti, dok se podatci pod točkom

b) automatski generiraju, dakle ugovori o javnoj nabavi i okvirni sporazumi automatski se ispisuju u statističkom izvješću javne nabave iz objavljenih Obavijesti o dodjeli ugovora. Nije ih moguće "ručno" unositi.

Naručitelji koji su u 2022. godini imali samo jednostavne nabave, obvezni su unijeti podatak o ukupnom iznosu nabavljenih radova, robe ili usluga od 1.1. do 31.12. 2022. godine, bez PDV-a. Ako nisu provodili jednostavnu nabavu za određenu kategoriju (npr. za radove) upisuju 0. 

Naručitelji koji do sada nisu provodili postupke javne nabave male ili velike vrijednosti, a provodili su jednostavne nabave, obvezni su izvršiti jednokratnu registraciju u sustav EOJN RH te unijeti podatak o ukupnom iznosu jednostavne nabave prema vrsti predmeta nabave (robe, radovi, usluge) u 2022. godini.

Za točnost podataka koji su ručno uneseni u statistički modul odgovaraju sami naručitelji.

Valja napomenuti da se evidentiraju svi ugovori prema datumu objave ugovoradakle ne broj objava, već ugovora u tim objavama.

Stoga je kriterij „ulaska“ u obrazac statističkog izvješća vrijednost svakog ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a iz obrasca Obavijest o dodjeli ugovora jer je to podatak koji je obvezan.

Detaljna uputa o sadržaju i dostavi navedenog izvješća objavljena je na stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Portal javne nabave): http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=3750

Sukladno navedenim Uputama, pred obveznike primjene ZJN-a postavljene su dodatne obveze vezane za dostavu podataka o ugovorenim javnim nabavama u 2022. godini.


Navedeno je dovelo do izmjena i u EOJN-u RH.