Plan nabave za 2024. godinu


Plan nabave za 2024. isključivo se unosi na novom EOJN RH!

 • NOVO Predložak Plana nabave za 2024. godinu sa linka Uputa EOJN RH
 • U cilju objave plana nabave, u izborniku naručitelja, potrebno je ući/kliknuti na + Novi plan. 
 • UPUTE ZA IZRADU PLANA NABAVE 
 • Mogućnost ručnog unosa stavaka ili preko predloška u exl formatu
 • Osnovni CPV-kod predmeta nabave mora počinjati:
  • za robe – 00 do 44 i 48  (npr. 03311210-7, 44167111-9 ili 48150000-4)
  • za radove – 45   (npr. 45232431-2)
  • za usluge – 49 do 98   (npr. 66520000-1)


Vjerojatno ste već duboko u pripremama plana nabave za 2024. jer planiranje je jedna od najvažnijih karika u lancu nabave koja zahtijeva vrijeme, istraživanje i suradnju sa svim dionicima! Proces planiranja podrazumijeva i rizike, procjenu učinka rizika i predviđanje mjera za otklanjanje rizika ili ublažavanje njegovih posljedica.

 

NOVO: Budući je Vlada RH dana 21. srpnja 2022. donijela Odluku o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj kojom euro postaje službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u RH na dan 1. siječnja 2023. procijenjena vrijednost nabave u planu nabave izražava se u valuti EUR

Nastavno na to a prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi izmjene se odnose na sve odredbe ukojima se navodi riječ kuna ili je naveden iznos u kunama (npr. visina novčanih kazni za prekršaje iz čl. 443. ZJN 2016).

Time se mijenjaju iznosi procijenjene vrijednosti nabave PVN koji se unose u plan nabave, odnosno koji su mjerodavni za primjenu ZJN 2016.Mali podsjetnik: prema članku 28. o planiranju nabave i registru ugovora (ZJN 2016) 

Naručitelj je obvezan donijeti Plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi, potom:

(2) Naručitelj je obvezan ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

(3) Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti na internetskim stranicama.

(4) Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene naručitelj je obvezan objaviti na internetskim stranicama.

(5) U planu nabave i registru ugovora navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna

(2650,00 eura). 

(6) Ovaj se članak ne primjenjuje na ugovore koji se sklapaju sukladno propisu kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije te na ugovore koji sadržavaju klasificirane podatke.

(7) Sadržaj, rok donošenja, način i rokove objavljivanja, način promjene te druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta (NN 101/2017).

Sadržaj plana nabave
Članak 2. Pravilnika:

(1) Plan nabave sadrži sljedeće podatke:

1. evidencijski broj nabave

2. predmet nabave

3. brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)

4. procijenjena vrijednost nabave

5. vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)

6. navod planira li se predmet podijeliti na grupe

7. navod sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum

8. planirani početak postupka

9. planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

10. napomena, ako je potrebno.

(2) U slučaju jednostavne nabave, u plan nabave obvezno se unose podaci iz stavka 1. točaka 1. – 5. ovoga članka.

Donošenje i promjene plana nabave

 • Plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kn (2650,00 eura). donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna ili financijskog plana.
 • Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti Plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine te sve izmjene ili dopune Plana nabave moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave.
 • Ove odredbe se na odgovarajući način primjenjuju i u slučaju privremenog financiranja.

 

Objava plana nabave

 • Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) u roku od osam dana od donošenja ili promjene.
 • EOJN RH stavlja na raspolaganje obrazac Plana nabave u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav te bez odgode javno objavljuje Plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku.
 • Objavljeni Plan nabave i sve njegove kasnije promjene iz tekuće godine moraju biti javno dostupne u EOJN RH do lipnja sljedeće godine

! Prekršajnim odredbama članka 443. stavak 2, Zakona o javnoj nabavi određeno je da će se  novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna tjod 1320,00 do 13.270,00 eura kaznit za prekršaj pravna osoba koja je naručitelj ukoliko:

 • ne objavi opći akt za jednostavnu nabavu te sve njegove kasnije promjene na internetskim stranicama (članak 15. stavak 3.)
 • ne objavi plan nabave ili registar ugovora te sve njihove kasnije promjene na internetskim stranicama (članak 28. stavci 3. i 4.)

PREPORUKE:

NOVI predložak plana nabave (od 2023.) možete preuzeti: 
KLIK ZA PREUZIMANJE


! U planu nabave koji nije za objavu - navesti osigurana sredstva za nabavu iz proračuna/financijskog plana čime se ostvaruje povezanost  stavki plana nabave sa stavkama proračuna/financijskog plana gdje su osigurana sredstva

! Plan nabave je alat u funkciji kvalitetnijeg upravljanja nabavom

! Osigurana sredstva nisu uvjet za početak postupka nabave, ali jesu za preuzimanje obveza i sklapanje ugovora!!!


U PLANU NABAVE od 21. siječnja 2019.

Dodana je tražilica za pretraživanje stavaka u planu nabave

Stavke se pretražuju prema:

 • evidencijskom broju,
 • predmetu nabave i
 • CPV-u

IZVOR: EOJN HR,  EOJN RH


Edukacije