OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA ZA POLAZNIKE SEMINARA INFO PULS

OPĆI UVJETIOvim uvjetima se određuju pravila i uvjeti sudjelovanja na edukacijama, radionicama i drugim programima koje provodi društvo INFO PULS d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu,
Josipa Pupačića 1, OIB: 43150843424.


Naši kontakt podaci:


- adresa: Josipa Pupačića 1, 10 000 Zagreb,
- telefon: +385 1 2225 250,
- e-mail: iva.radeljic@info-puls.hr.


1. Kako se prijaviti na program koji organizira INFO PULS?

 Prijaviti se možete do datuma navedenog za prijave za pojedini program. Broj osoba koje se mogu prijaviti na pojedini program je ograničen te se mjesta na programima popunjavaju redoslijedom prijava do popunjenja svih raspoloživih mjesta. Nakon što odaberete program, potrebno je ispuniti prijavnicu koju možete preuzeti sa naše Internet stranice ili newslettera je možete zatražiti putem e-maila. Ispunjenu prijavnicu je potrebno poslati na e-mail naveden u uvodnom dijelu ovih uvjeta.

2. Kotizacija

Kotizacija se plaća najkasnije 2 (slovima: dva) dana prije dana održavanja odabranog programa prema ponudi (predračunu) na račun INFO PULS-a. Pravo sudjelovanja na pojedinom programu imaju isključivo oni prijavljeni polaznici za koje je izvršena uplata dužnog iznosa kotizacije.

Po primitku uplate kotizacije, INFO PULS izdaje račun te isti šalje putem pošte ili šalje na račun ugovaratelju odnosno prijavljenom polazniku na sudjelovanju u odabranom programu. Uplata kotizacije se smatra prihvatom ponude INFO PULS-a i svih pravila i uvjeta sudjelovanja na odabranom programu.

U slučaju da bude uplaćen veći iznos od potrebnog, razliku više uplaćene kotizacije INFO PULS vraća uplatom na račun s kojeg je izvršena uplata kotizacije. U tom slučaju INFO PULS vraća iznos više uplaćene kotizacije umanjen za troškove transakcije.

Mjesto prijavljenog polaznika na odabranom i plaćenom programu može se prepustiti drugom polazniku isključivo ako INFO PULS bude obaviješten o tome pisanim putem najkasnije prije početka održavanja pojedinog programa. U tom slučaju novi polaznik mora neposredno prije ili nakon održavanja programa na licu mjesta ispuniti i predati INFO PULS-u prijavnicu koja će glasiti na novog polaznika. Samo iznimno i uz suglasnost INFO PULS-a, novi polaznik ispunjenu prijavnicu može dostaviti i kasnije na e-mail iz uvodnog dijela ovih uvjeta.

3. Otkazivanje programa i sudjelovanja na programima

INFO PULS može otkazati svaki pojedini program iz bilo kojeg razloga. U tom slučaju se INFO PULS obvezuje izvršiti povrat kotizacije (bez kamata) uplatom na račun s kojeg je izvršena uplata kotizacije.

U slučaju da je ugovaratelj suglasan, INFO PULS neće izvršiti povrat uplaćene kotizacije već se isti iznos može iskoristiti za sudjelovanje na nekom od narednih programa u dogovoru s INFO PULS-om.

Ugovaratelj može otkazati sudjelovanje na odabranom i plaćenom programu uz povrat cijelog uplaćenog iznosa kotizacije najkasnije 2 (slovima: dva) dana prije dana održavanja pojedinog programa. Otkaz je dopušten isključivo pisanim putem, i to slanjem obavijesti o otkazu na e-mail iz uvodnog dijela ovih uvjeta.

Ugovaratelj može i izvan navedenog roka otkazati sudjelovanje na odabranom i plaćenom programu uz povrat cijelog uplaćenog iznosa kotizacije u izvanrednim okolnostima, i to u slučaju da je prijavljeni polaznik spriječen sudjelovati na programu zbog svoje bolesti ili smrti člana uže obitelji. U tom slučaju ugovaratelj ima pravo na povrat cijelog uplaćenog iznosa kotizacije isključivo ako je o navedenim izvanrednim okolnostima INFO PULS obaviješten pisanim putem odmah, a najkasnije do početka održavanja programa.

U svim ostalim slučajevima otkazivanja sudjelovanja na odabranom i plaćenom programu, ugovaratelj nema pravo na povrat kotizacije niti na bilo kakvu drugu naknadu od strane INFO PULS-a.

4. Ako je ugovaratelj naših usluga potrošač

Ova točka uvjeta se primjenjuje ako je ugovaratelj potrošač u smislu definicije iz članka 5. točke 15. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41/2014, 110/2015, 14/2019).

4.1. Pritužbe

Potrošač ima pravo podnijeti pisani prigovor na pruženu uslugu INFO PULS-a, i to slanjem prigovora putem pošte ili putem e-maila, sve prema podacima iz uvodnog dijela ovih uvjeta.

5. Opći uvjeti sudjelovanja na seminarima

INFO PULS zadržava pravo jednostrano izmijeniti predavače (voditelje pojedinih programa), mjesto i datum održavanja pojedinog programa i drugo, te će svi prijavljeni polaznici biti pravodobno obaviješteni o svim izmjenama.

Izmjene programa ni na koji način ne utječu na iznos kotizacije te ugovaratelj nema pravo zahtijevati sniženje kotizacije i/ili povrat dijela kotizacije zbog izmjena učinjenih od strane INFO PULS-a niti bilo kakvu drugu naknadu od INFO PULS-a zbog navedenog.

INFO PULS materijale s edukacija i programa uz papirnati oblik šalje u elektroničkom obliku te su oni uključeni u cijenu kotizacije.

Za sve edukacije i programe INFO PULS izdaje potvrdu o sudjelovanju koja će glasiti na prijavljenog polaznika koji je sudjelovao na pojedinom programu.

Na svim programima se strogo zabranjuje bilo kakvo zvučno, slikovno ili zvučno-slikovno snimanje programa i/ili bilo kojeg dijela programa od strane polaznika. U slučaju povrede navedene zabrane, INFO PULS ima pravo zahtijevati bilo od ugovaratelja bilo od prijavljenog polaznika naknadu time nastale štete.

Na sve podatke o prijavljenim polaznicima i druge osobne podatke koje INFO PULS prikuplja i obrađuje radi pružanja svojih usluga primjenjuju se važeći Uvjeti korištenja i pravila privatnosti INFO PULS-a objavljeni na našoj Internet stranici. link

INFO PULS zadržava pravo jednostrano izmijeniti i/ili dopuniti ove uvjete.

U slučaju da su Vam potrebne dodatne informacije, rado ćemo Vam odgovoriti na sva
Vaša pitanja.

Povratak na prijavu

Edukacije