Redovito usavršavanje u području javne nabave

Vrijeme Naziv treninga Predavači Mjesto Program  
26.01.2018 Ekonomski najpovoljnija ponuda, Kriteriji za kvalitativni odabir, Popunjavanje ESPD obrasca Marijana Šperanda Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf Prijavite se
02.02.2018 Planiranje postupka nabave u planu nabave, određivanje predmeta nabave i CPV oznake, istraživanje tržišta, prethodno savjetovanje i ostale specifičnosti pripreme postupka javne nabave i izrade dokumentacije o nabavi u kontekstu novih Pravilnika, novosti u vezi primjene ESPD-a, najnovija praksa DKOM-a, dopuštene izmjene ugovora ili okvirnog sporazuma Nada Gunjača; Robert Urek Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf Prijavite se
09.02.2018 Komunikacija između naručitelja i ponuditelja kroz module Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN) – Plan nabave, Prethodno savjetovanje, Registri ugovora, e-Žalba, e-ESPD, Jednostavna nabava i opći akt Klaudija Kralj Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf Prijavite se
16.02.2018 Izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, zakonske granice za upotpunjavanja i pojašnjenja ESPD-a i ažuriranih popratnih dokumenata, obvezni sadržaj odluke o odabiru i/ili poništenju. Mirjana Čusek-Slunjski Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf Prijavite se
23.02.2018 Ekonomski najpovoljnija ponuda-praktični primjeri iz prakse DKOM-a; Pregled i ocjena ponuda; Prava i obveze žalitelja i naručitelja u postupku pravne zaštite Anđelko Rukelj; Daria Duždević Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf Prijavite se
02.03.2018 Javna nabava inženjerskih usluga i građevinskih radova, priprema i provedba postupka javne nabave za izvođenje radova, priprema projektno-tehničke dokumentacije, primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, izvršnost odluke o odabiru ili poništenju, dozvoljene izmjene ugovora Robert Urek, Dario Medvedec Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf Prijavite se
09.03.2018 Ključne obveze prema pravilnicima i postupanje s EOJN, Praktična primjena ESPD obrasca s kriterijima za kvalitativni odabir, Praktična primjena ekonomski najpovoljnije ponude Marijana Šperanda Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf Prijavite se

Programi usavršavanja u području javne nabave


Info puls d.o.o. organizira programe usavršavanja u području javne nabave odobrene od uprave za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva.

Info puls d.o.o. ovlašteni su nositelji programa izobrazbe u sustavu javne nabave upisane u registru nositelja programa izobrazbe pod Evidencijskim brojem 23.

Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti certifikata.
 
Sukladno tome, da bi osoba obnovila certifikat u području javne nabave, u razdoblju valjanosti certifikata (3 godine) mora pohađati programe usavršavanja u ukupnom trajanju od 32 nastavna sata.
 
Programi usavršavanja provode se u sljedećim oblicima programa (predavanja, radionice):

Pohađanjem se stječu uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Ministarstvo gospodarstva izdalo je rješenje o ovlaštenju Programa izobrazbe u području javne nabave KLASA:UP/I-406-01/13-01/02; URBROJ:378-13-1

Info puls d.o.o. organizira Programe usavršavanja koje provode predavači na području javne nabave u navedenim terminima: 

Mjesto  održavanja  seminara usavršavanja u području javne nabave je:

Zagreb, HOTEL ANTUNOVIĆ, Zagrebačka avenija 100a (karta)
Završeni treninzi

Vrijeme Naziv treninga Mjesto Program
22.12.2017 ANALIZE DOKUMENTACIJA KROZ RAD S ESPD OBRASCEM, KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR S ESPD-om, EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA I LCC - PRAKTIČNA PRIMJENA Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
15.12.2017 Pravna zaštita u postupku pregleda i ocjene ponuda, oslanjanje na sposobnost i podugovaranje, priprema postupka i mogućnosti pravne zaštite, ekonomski najpovoljnija ponuda-praktični primjeri iz prakse DKOM-a Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
08.12.2017 Specifičnosti izrade dokumentacije o nabavi, primjena novih Pravilnika iz područja javne nabave, postupak pregleda i ocjene ponuda te donošenje odluke o odabiru/poništenju, provedba jednostavne nabave – opći akt naručitelja Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
01.12.2017 Kako mijenjati ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume sukladno ZJN 2016? Na što naručitelji trebaju osobito obratiti pažnju prilikom pripreme i provođenja postupka javne nabave – praksa DKOM-a prema ZJN 2016? Što donose novi pravilnici? Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
24.11.2017 POPUNJENO! Planiranje u javnoj nabavi za proračunske i izvanproračunske korisnike, Plan nabave za 2018. godinu prema ZJN 2016 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
17.11.2017 Pravna zaštita prema ZJN 2016; Postupanje Državne komisije i bitne povrede; Ekonomski najpovoljnija ponuda; Pregled i ocjena ponuda Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
10.11.2017 Ekonomski najpovoljnija ponuda, Kriteriji za kvalitativni odabir, Popunjavanje ESPD obrasca Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
03.11.2017 Upravljanje javnom nabavom i novine u EOJN- od izrade Dokumentacije o nabavi do donošenja Odluke o odabiru Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
27.10.2017 Novi prijedlozi provedbenih propisa u sustavu javne nabave; Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi; Pravilnik o planu nabave i registru ugovora; Pravilnik o elektroničkoj žalbi u postupcima javne nabave; Praksa DKOM-a po ZJN 2016 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
20.10.2017 POPUNJENO! Izrada dokumentacije za nadmetanje te kako pravilno ispuniti ESPD obrazac sa aspekta naručitelja i ponuditelja; Priprema i provedba postupka javne nabave za izvođenje radova-otvoreni postupak javne nabave, ekonomski najpovoljnija ponuda, izvršnost odluke o odabiru ili poništenju, dozvoljene izmjene ugovora Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
13.10.2017 POPUNJENO! Pravna zaštita prema ZJN 2016; Postupanje Državne komisije i bitne povrede; Ekonomski najpovoljnija ponuda; Pregled i ocjena ponuda Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
06.10.2017 Elektronička komunikacija naručitelja i ponuditelja; Provedba postupka javne nabave u skladu sa ZJN 2016 i Pravilnicima te Jednostavna nabava; Istraživanje tržišta Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
29.09.2017 Ekonomski najpovoljnija ponuda u kontekstu novog Zakona – praktični primjeri, vježba, prednosti i nedostaci i troškovi životnog vijeka Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
22.09.2017 Izrada dokumentacije o nabavi i popunjavanje ESPD obrasca po stavkama u skladu s Pravilnikom o dokumentaciji o nabavi i ponudi, te način dostave E-ponuda Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
15.09.2017 Izrada dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave sukladno Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave; Izvršenje i izmjene ugovora o javnoj nabavi, Primjena okvirnog sporazuma u kontekstu ZJN 2016 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
14.07.2017 Otkazan
Praksa DKOM-a po ZJN 2016; Kako pripremiti dokumentaciju o nabavi, Jednostavna (bagatelna) nabava, Istraživanje tržišta, Sklapanje i izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma
Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
07.07.2017 Novine u objavama javne nabave i e-nabava (e-predaja ponuda, e-otvaranje ponuda) – rad na novoj demo verziji; SEMINAR ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE!!! Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
30.06.2017 Ekonomski najpovoljnija ponuda u kontekstu novog Zakona – praktični primjeri, vježba, prednosti i nedostaci i troškovi životnog vijeka Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
09.06.2017 Izrada dokumentacije o nabavi za otvoreni postupak javne nabave i popunjavanje ESPD obrasca po stavkama Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
02.06.2017 Izrada dokumentacije o nabavi u kontekstu novog zakonodavnog okvira javne nabave; Priprema i provedba postupka javne nabave za izvođenje radova, primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude kod izvođenja radova; Izvršnost Odluke o odabiru ili poništenju; Dozvoljene izmjene ugovora o javnoj nabavi Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
26.05.2017 Rad s ESPD obrascem – vježbe popunjavanja ESPD obrasca, Zakonski okvir, Praktična primjena (Pozivaju se sudionici seminara da ponesu/prezentiraju vlastite slučajeve iz prakse u okviru rasprave!) Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
19.05.2017 Ekonomski najpovoljnija ponuda – prednosti, ograničenja i praktični primjeri; Izrada dokumentacije o nabavi – podjela predmeta na grupe; Jednostavna nabava – novine, dobri i loši primjeri iz prakse i dinamički sustav nabave Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
12.05.2017 Ekonomski najpovoljnija ponuda u kontekstu novog Zakona – praktični primjeri, vježba, prednosti i ograničenja Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
05.05.2017 Nove objave u elektroničkom oglasniku javne nabave i praktični prikaz rada EOJN; Postupanje naručitelja i ponuditelja Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
28.04.2017 Novine i specifičnosti u provedbi: Otvoreni postupak javne nabave i pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave u kontekstu ZJN2016; Okvirni sporazum u javnoj nabavi; Izvršenje i izmjene ugovora u javnoj nabavi Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
21.04.2017 Priprema postupka i izrada dokumentacije o nabavi; Ekonomski najpovoljnija ponuda; Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta; Pravna zaštita prema ZJN2016 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
07.04.2017 OTKAZAN! Ugovori i izmjene ugovora tijekom njegova trajanja i pravila za podugovaranje po ZJN2016, oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
24.03.2017 Priprema i provedba postupaka javne nabave za izvođenje radova, ekonomski najpovoljnija ponuda, izvršnost odluke o odabiru ili poništenju, dozvoljene izmjene ugovora; Izrada dokumentacije za nadmetanje u kontekstu novog zakonodavnog okvira javne nabave Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
17.03.2017 Što nakon provedenog postupka javne nabave? Upravljanje ugovorima/okvirnim sporazumima, Partnerstvo za inovacije, Novosti koje donosi Zakon o javnoj nabavi Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
03.03.2017 Najvažnije promjene u novom Zakonu o javnoj nabavi; Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
24.02.2017 POPUNJENO! Izrada dokumentacije za nadmetanje u kontekstu novog Zakona o javnoj nabavi i novih Direktiva – mogućnosti i izazovi primjene kriterija ekonomski najpovoljnije ponude; Primjena Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD); Pregled i ocjena elektroničkih ponuda, uvid u elektroničke ponude Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
17.02.2017 Kriteriji za kvalitativan odabir, Pregled odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave; Analiza tržišta, jednostavna odnosno bagatelna nabava u kontekstu novog Zakona o javnoj nabavi; Najnovija praksa Suda Europske unije iz područja javne nabave Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
10.02.2017 Status zajednice ponuditelja, podugovaratelja i gospodarskih subjekata na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja u ponudi i izvršenju ugovora; Zelena javna nabava i kriterij ekonomski najpovoljnije ponude u smislu zelene javne nabave; Upravna praksa DKOM-a Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
27.01.2017 Aktualnosti u pravnoj zaštiti-Praksa DKOM-a Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
20.01.2017 POPUNJENO! Pregled novina u javnoj nabavi, izravan učinak Direktive i Ekonomski najpovoljnija ponuda-prednosti, ograničenja i praktični primjeri Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
16.12.2016 Ekonomski najpovoljnija ponuda; Izrada plana nabave za 2017. godinu Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
09.12.2016 Nadolazeće – predstojeće promjene u sustavu javne nabave Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
02.12.2016 Pravna zaštita – novine; Praksa DKOM-a Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
25.11.2016 Plan nabave za 2017. godinu; Planiranje u javnoj nabavi za proračunske i izvanproračunske korisnike Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
11.11.2016 Izrada dokumentacije za nadmetanje sa primjenom kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (izazovi i mogućnosti); ESPD obrazac i njegova primjena Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
04.11.2016 Izrada i dostava E-ponude praksa DKOM-a Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
28.10.2016 Reforma javne nabave Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
14.10.2016 Primjena Novih Direktiva u javnoj nabavi Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
07.10.2016 Novine u pravnoj zaštiti; Razlozi za isključenje i dokazi sposobnosti Otkazan
Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
30.09.2016 Ekonomski najpovoljnija ponuda, Izrada dokumentacije za nadmetanje; pregled i ocjena ponuda Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
23.09.2016 Pravna zaštita – novine, Praksa DKOM-a Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
16.09.2016 Europski jedinstveni dokument o nabavi (ESPD) i rad s ESPD; Izravan učinak Direktive; Zelena javna nabava Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
15.07.2016 Aktualnosti u pravnoj zaštiti Otkazan
Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
08.07.2016 Najčešće greške naručitelja i ponuditelja u postupcima javne nabave kroz praksu DKOM-a, Dokazi sposobnosti i pravna zaštita (žalbeni postupak) Otkazan
Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
01.07.2016 E-nabava i Ponuda – Ključni koraci naručitelja i ponuditelja Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100A, 10 000 Zagreb pdf
17.06.2016 Novine iz javne nabave - implementacija Novih direktiva, Novi EU pragovi, Europski jedinstveni dokument (ESPD) Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
10.06.2016 Najnovija praksa DKOM-a u okviru E-nabave Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
03.06.2016 E-nabava i ponuda – Ključni koraci naručitelja i ponuditelja Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
20.05.2016 Ekonomski najpovoljnija ponuda, Izvršenje ugovora i okvirnih sporazuma Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
13.05.2016 E-nabava i ponuda – Ključni koraci naručitelja i ponuditelja Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
06.05.2016 Žalbeni postupak – aktualna praksa DKOM-a i sudska praksa, načela u javnoj nabavi, usluge iz dodatka II.B. Zakona o javnoj nabavi Otkazan
Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100A, 10 000 Zagreb pdf
29.04.2016 E-nabava i ponuda; Ekonomski najpovoljnija ponuda Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
22.04.2016 Izazovi E-nabave (tehničke specifikacije i troškovnici sukladno zahtjevima E-nabave); Izrada dokumentacije za nadmetanje; Pregled i ocjena ponuda Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
15.04.2016 Najnovija praksa DKOM-a u okviru E-nabave Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
08.04.2016 Specifičnosti provedbe ugovora o javnoj nabavi, roba, radova i usluga, Odluka o odabiru ili poništenju Otkazan
Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
01.04.2016 E-nabava i Ponuda – Ključni koraci naručitelja i ponuditelja Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb pdf
25.03.2016 Žalbeni postupak s primjerima iz prakse DKOM-a; Ponuda i jamstva u javnoj nabavi; Oslanjanje na tuđu sposobnost Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
18.03.2016 Dokumentacija za nadmetanje; Tehničke specifikacije i sposobnost gospodarskih subjekata; Direktive EU i presude Europskog suda pravde Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
11.03.2016 Primjena načela javne nabave, sklapanje okvirnih sporazuma, te zajednica ponuditelja i podizvoditelji u javnoj nabavi Otkazan
Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
04.03.2016 E-nabava i ponuda – Ključni koraci naručitelja i ponuditelja Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
26.02.2016 Izrada dokumentacije za nadmetanje, tehničkih specifikacija i troškovnika sukladno zahtjevima E-nabave;Nove direktive u javnoj nabavi i presude europskog suda pravde Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
25.02.2016 Najnovija praksa DKOM-a u okviru E-nabave Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
19.02.2016 Sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi, načela javne nabave i održiva javna nabava Otkazan
Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
12.02.2016 Objave javne nabave i statistička izvješća, ograničeni i pregovarački postupak javne nabave te provedba bagatelne nabave i izrada internog akta Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
05.02.2016 E-nabava i ponuda – Ključni koraci naručitelja i ponuditelja Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
29.01.2016 Nove direktive Europske unije u području javne nabave i učinci novih direktiva na Zakon o javnoj nabavi; Priprema i provedba postupka javne nabave za izvođenje radova i FIDIC pravila Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
22.01.2016 Postupci nakon zaprimanja ponuda do sklapanja ugovora o javnoj nabavi Otkazan
Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
15.01.2016 E-nabava i ponuda – Ključni koraci naručitelja i ponuditelja Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
18.12.2015 E-nabava i ponuda, priprema i provedba postupka javne nabave za izvođenje radova Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
11.12.2015 EU fondovi i javna nabava, te uloga DKOM-a Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
04.12.2015 Plan nabave za 2016.godinu; Planiranje u javnoj nabavi za proračunske i izvanproračunske korisnike Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
20.11.2015 E-nabava i ponuda, Ekonomski najpovoljnija ponuda Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
13.11.2015 Upravljanje rizicima u javnoj nabavi, Javno privatno partnerstvo u praksi i koncesije Otkazan
Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
06.11.2015 Upravljanje bagatelnom nabavom, objave javne nabave i statistička izvješća te izvršenje ugovora i okvirnih sporazuma Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
30.10.2015 E-nabava i ponuda, Izrada dokumentacije za nadmetanje kod dopuštenosti e-dostave ponuda Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
23.10.2015 Najnovija praksa i ovlasti DKOM-a Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
16.10.2015 Izrada plana nabave za 2016. godinu, te ograničeni i pregovarački postupak javne nabave Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
02.10.2015 Kako uspješno provesti javnu nabavu za naručitelje i ponuditelje – primjeri iz prakse Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
18.09.2015 E-nabava i ponuda, Okvirni sporazum i izvršenje ugovora Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
11.09.2015 Ekonomski najpovoljnija ponuda, Nove Direktive i provedba bagatelnih postupaka Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
04.09.2015 Kako uspješno izraditi dokumentaciju za nadmetanje i troškovnik i uspjeti u postupku pravne zaštite, pregled i ocjena ponuda Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
10.07.2015 Ključne točke u javnoj nabavi: Načela i izazovi Otkazan
Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
03.07.2015 E-nabava i ponuda; Izrada dokumentacije za nadmetanje kod dopuštenosti e-dostave ponuda Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
02.07.2015 TED-komunikacija i razmjena informacija između ponuditelja i naručitelja u RH i EU; Dokazi sposobnosti i pravna zaštita u postupcima javne nabave Otkazan
Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
19.06.2015 Ekonomski najpovoljnija ponuda, Nove Direktive i provedba bagatelnih nabava Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
12.06.2015 E-nabava i ponuda za naručitelje i ponuditelje; upravljanje bagatelnom nabavom i statistička izvješća u javnoj nabavi Otkazan
Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
09.06.2015 E-nabava za ponuditelje i kako ponuditelji mogu uspješno sudjelovati u postupcima javne nabave Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
29.05.2015 Životni ciklus ugovora; Studije slučajeva; Izvršnost odluke, ugovaranje, realizacija ugovora Otkazan
Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
27.05.2015 EU fondovi i javna nabava te uloga DKOM-a Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
22.05.2015 E-nabava i ponuda; dokumentacija za nadmetanje kod E-nabave,primjena jamstva i načela u javnoj nabavi Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
08.05.2015 Nove direktive o javnoj nabavi, uspješnost primjene pregovaračkih postupaka, te bagatelna nabava i jamstva u javnoj nabavi Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
23.04.2015 E-nabava i ponuda; Priprema i provedba postupka javne nabave za izvođenje radova Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
17.04.2015 PRAVNA ZAŠTITA - PRAKSA DKOM-a Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
10.04.2015 Ekonomičnost postupka javne nabave - kako uštedjeti kvalitetnom javnom nabavom Otkazan
Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
27.03.2015 E-nabava i ponuda, Okvirni sporazum i izvršenje ugovora Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
13.03.2015 Rokovi, zaprimanje, otvaranje i analiza ponuda, E-dražba Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
06.03.2015 Ekonomski najpovoljnija ponuda i odvjetničke usluge, pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda te upravljanje ugovorima u javnoj nabavi Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
26.02.2015 E-nabava i ponuda; Postupci i načini javne nabave Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
20.02.2015 Razlozi isključenja i dokazi sposobnosti; Bagatelna nabava Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
13.02.2015 PRAVNA ZAŠTITA - PRAKSA DKOM-a Otkazan
Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
30.01.2015 E-nabava i ponuda, Okvirni sporazum i izvršenje ugovora Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D; Zagreb pdf
23.01.2015 Gospodarenje otpadom i javna nabava Otkazan
Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
19.12.2014 Pravna zaštita - Praksa DKOM-a Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104d; u Zagrebu pdf
12.12.2014 Žalbeni postupak s rizikom naknade troškova Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, u Zagrebu pdf
05.12.2014 Praksa Europskog suda i nove direktive u javnoj nabavi Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104d, u Zagrebu pdf
28.11.2014 PRAVNA ZAŠTITA - PRAKSA DKOM-a Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
21.11.2014 Izrada plana nabave za 2015. godinu Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
14.11.2014 Kako uspješno provesti javnu nabavu- primjeri iz prakse Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, Zagreb pdf
24.10.2014 PRAVNA ZAŠTITA - PRAKSA DKOM-a Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D; u Zagrebu pdf
10.10.2014 Razlozi isključenja i dokazi sposobnosti u području javne nabave - problemi u praksi (izvršnost odluke o odabiru i nastanak ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma) Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, u Zagrebu pdf
26.09.2014 PRAVNA ZAŠTITA – PRAKSA DKOM-a Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, u Zagrebu pdf
19.09.2014 Praksa Europskog suda i nove direktive u javnoj nabavi Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D, u Zagrebu pdf
12.09.2014 Efikasna javna nabava u Republici Hrvatskoj s primjerima iz prakse Hotel LAGUNA, Kranjčevićeva ulica 29, u Zagrebu pdf
04.07.2014 PRAVNA ZAŠTITA - PRAKSA DKOM-a Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D; 10 000 Zagreb pdf
05.06.2014 Gospodarenje otpadom i javna nabava Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D; 10 000 Zagreb pdf
16.05.2014 Nabava vozila i guma Otkazan
Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D; 10 000 Zagreb pdf
09.05.2014 DKOM PRAKSA I OSLANJANJE NA TUĐU SPOSOBNOST Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D; 10 000 Zagreb pdf
28.04.2014 Planiranje nabave i upravljanje ugovorima u sustavu javne nabave Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D; 10 000 Zagreb pdf
14.04.2014 Ekonomski najpovoljnija ponuda i Nabava odvjetničkih usluga Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D; 10 000 Zagreb pdf
02.04.2014 Priprema i provođenje postupka javne nabave usluga čišćenja Otkazan
Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D; 10 000 Zagreb pdf
27.03.2014 Nabava elektroničkih komunikacijskih usluga u nepokretnim mrežama- fiksna telefonija Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D; 10 000 Zagreb pdf
20.03.2014 Nabava računala, računalne opreme i periferije; Nabava elektroničkih komunikacijskih usluga u pokretnim mrežama- mobilna telefonija Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D; 10 000 Zagreb pdf
27.02.2014 Zelena nabava i Nabava poštanskih usluga Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104D; 10 000 Zagreb pdf
21.02.2014 Ponuda u kontekstu Javne nabave Centar Nova Galerija, Zagrebačka Avenija 104, 10000 Zagreb pdf
17.10.2013 Nabava računala, računalne opreme i periferije Centar Nova Galerija, Zagrebačka Avenija 104, 10000 Zagreb pdf
16.10.2013 Zelena nabava i nabava poštanskih usluga Centar Nova Galerija, Zagrebačka Avenija 104, 10000 Zagreb pdf
27.09.2013 Nabava osiguranja Centar Nova Galerija, Zagrebačka Avenija 104, 10000 Zagreb pdf
26.09.2013 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi Centar Nova Galerija, Zagrebačka Avenija 104, 10000 Zagreb pdf
25.09.2013 Središnja javna nabava u jedinicama lokalne samouprave Centar Nova Galerija, Zagrebačka Avenija 104, 10000 Zagreb pdf
04.06.2013 Zelena nabava i nabava poštanskih usluga Centar Nova Galerija, Zagrebačka Avenija 104, 10000 Zagreb pdf
03.06.2013 Ekonomski najpovoljnija ponuda i nabava odvjetničkih usluga Centar Nova Galerija, Zagrebačka Avenija 104 10000 Zagreb pdf