Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske - EOJN prema ZJN2016

Što je EOJN?

ZJN 2016, čl.68.

EOJN RH je usluga koja elektroničkim sredstvima komunikacije:

1. omogućava naručiteljima sastavljanje, uređivanje, slanje na objavu ili povlačenje s objave obavijesti javne nabave na standardnim obrascima te stavljanje na raspolaganje pripadajuće dokumentacije o nabavi, bez naknade najkasnije do 18:00 sati na dan koji je određen kao dan slanja objave na objavljivanje

2. dostavlja standardne obrasce Uredu za publikacije Europske unije radi objave u Službenom listu Europske unije

3. objavljuje obavijesti javne nabave na standardnim obrascima, uz naknadu, zajedno s pripadajućom dokumentacijom o nabavi na internetskim stranicama

4. omogućava svim zainteresiranim subjektima neograničen i neposredan pristup, pretraživanje, pregledavanje i preuzimanje objavljenih obavijesti javne nabave i pripadajuće dokumentacije o nabavi, bez naknade

5. omogućava gospodarskim subjektima sastavljanje i slanje zahtjeva za sudjelovanje i ponuda te planova i projekata, bez naknade

6. vodi evidenciju registriranih subjekata

7. upravlja cjelokupnom bazom podataka objavljenih obavijesti javne nabave te javno objavljuje te podatke u strojno čitljivom formatu u tekućem mjesecu za prethodni

8. omogućava pristup bazi podataka središnjem tijelu državne uprave nadležnom za politiku javne nabave, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i nadležnom Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti.

Što u slučaju nedostupnosti EOJN RH?

Stupanjem na snagu ZJN 2016 prestao je važiti Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (NN, broj 88/16)

ZJN 2016, čl.239.

(1) Ako tijekom razdoblja od 4 sata prije isteka roka za dostavu zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok javni naručitelj produlji rok za dostavu sukladno članku 240. ovoga Zakona.

(2) U slučaju nedostupnosti EOJN RH iz stavka 1. ovoga članka, Narodne novine d.d. obvezne su o tome bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i objaviti obavijest o nedostupnosti na internetskim stranicama.

(3) Nakon što EOJN RH postane ponovno dostupan, Narodne novine d.d. obvezne su o tome bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave, obavijestiti sve javne naručitelje putem sustava EOJN RH te objaviti obavijest o dostupnosti na internetskim stranicama.

(4) Postupanje u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti EOJN RH propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.

Preduvjeti za rad s EOJN RH

PONUDITELJI

Ponuditelji ne plaćaju naknadu za usluge elektroničke dostave ponuda na EOJN RH.

Preuzimanje dokumentacije o nabavi moguće je uz upis korisničkog imena i zaporke (prijava)

EOJN RH automatski javlja na e-mail adresu svaku kasniju radnju naručitelja (izmjena dokumentacije o nabavi, odgovori na upite itd.) stoga je prijava i osobno preuzimanje dokumentacije o nabavi najsigurniji način da ponuditelj ima „kontrolu” nad postupkom

Preuzimanjem dokumentacije za nadmetanje ili troškovnika, 

      postupak ulazi na ”listu vaših postupaka”. 


NOVO PRAVILO - čl. 280. st. 10. ZJN 2016

Pravilo se primjenjuje od 1.1.2017. za sve postupke javne nabave koji su pokrenuti po ZJN 2016 

Elektronički oglasnik javne nabave od 01.siječnja 2018. obogaćen je novim modulima
(Plan nabave, Prethodno savjetovanje, Registar ugovora, E-žalba, e-ESPD).

Pravna osnova za donošenje novih modula jesu Novi pravilnici u području javne nabave ponajprije:


NOVOST: e-RAČUN i EOJN - Od 01.prosinca 2018. prilikom pripreme poziva na nadmetanje kod svakog postupka nabave unutar EOJN, u dijelu „Priprema postupka i obavijesti o nadmetanju“,naručitelj mora označiti „Da“ na upit o elektroničkim računima. DETALJNIJE OVDJE.

POVEZANI SADRŽAJ: 

Pregled noviteta u EOJN RH od 1. siječnja 2020.


Za detaljno upoznavanje s tematikom svakako dođite na edukaciju , 

Hotel ANTUNOVIĆ, klik!