Javna Nabava Radova - EU fondovi

SAFU je izradila i objavila NADOPUNU uputa za korisnike i popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 

UPUTA od 11.03.2019.

UPUTA od 13.05.2019.

UPUTA od 13.08.2019.

UPUTA od 03.09.2019.

UPUTA od 11.12.2019.

UPUTA od 08.04.2020.

UPUTA od 29.03.2021.

UPUTA od 21.10.2021.

UPUTA od 24.12.2021.

Jeste li znali da je u pripremi i provedbi postupka javne nabave za radove u sklopu projekata financiranim iz EU fondova, pored odredaba Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća, ZJN 2016 i podzakonskih akata, potrebno uzeti u obzir i recentnu praksu DKOM-a te preporuke kontrolnih tijela razine 2. 

Iako su potonje preporuke savjetodavne naravi, odgovornost za pripremu i provođenje postupka nabave leži isključivo na Naručitelju i stručnom povjerenstvu za javnu nabavu. U svrhu sprečavanja najčešćih pogrešaka i nastanka nepravilnosti koje se pojavljuju tijekom pripreme postupka javne nabave provode se ex ante kontrole koje mogu biti od koristi za dodatno uređenje Dokumentacije o nabavi i tehničkih specifikacija u cilju usklađenja sa pozitivnom regulativom i aktualnom praksom javne nabave. 

Neusvajanje dostavljenih preporuka kontrolnih tijela razine 2 te sve eventualne posljedice istog na provedbu postupka nabave nisu od utjecaja na činjenicu da je prilikom ex post kontrole provedenog postupka nabave u svakom slučaju moguće naknadno utvrđenje odstupanja od propisanih procedura te povreda pravila istih s posljedicom neprihvatljivosti vezanih troškova – financijskih korekcija. 

Nepravilnost je svako kršenje prava Europske Unije ili nacionalnog prava u vezi s primjenom prava Unije koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Unije, tako da optereti proračun Unije neopravdanim izdatkom.(čl. 2. st.1. toč. 36. Uredbe (EU) br. 1303/2013). 

Smjernice za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija (Odluka Europske Komisije C(2013) 9527 od 19.12.2013. (Smjernice EK) odnosno Pravila o financijskim korekcijama za Ugovore o bespovratnim sredstvima potpisane na i nakon 9.6.2017. godine, se prije svega primjenjuju u slučaju nepravilnosti koje predstavljaju povredu pravila o (javnoj) nabavi primjenjivih na ugovore financirane iz proračuna Unije. 

Pravilima o financijskim korekcijama utvrđuju se uvjeti i način na temelju kojih se korisniku, nakon što je nadležno tijelo utvrdilo nepravilnost koju je počinio korisnik i/ili partner korisnika bespovratnih sredstava, određuju financijske korekcije i privremena mjera obustave isplate dodijeljenih sredstava. 

Raspon stopa ispravaka je od 2% do 100%. 

Najteže povrede (100% korekcije bez mogućnosti umanjenja) predstavljaju:

  • sukob interesa
  • prijevara utvrđena na temelju pravomoćne/konačne odluke nadležnog pravosudnog tijela (vezano uz nabavu ili druge aktivnosti koje se obavljaju u okviru provedbe projekta)

  • neprimjena pravila (javne) nabave
  • propuštanje objave odgovarajuće obavijest o (javnoj) nabavi/poziva na dostavu ponuda. 

NOVA PRAVILA O FINANCIJSKIM KOREKCIJAMA 08/2019 (PREUZMITE!) 

Pravila o financijskim korekcijama sastavni su dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020. Pravilima se utvrđuju uvjeti i način na temelju kojih se korisniku, nakon što je nadležno tijelo utvrdilo nepravilnost koju je počinio korisnik i/ili partner korisnika bespovratnih sredstava, određuju financijske korekcije i privremena mjera obustave isplate dodijeljenih sredstava.Kod pripreme postupka javne nabave radove, pored gore navedenog, potrebno je uzeti u obzir i pozitivnu građevinsku regulativu kojim propisima je uređeno područje predmeta nabave radova. Navodimo neke zakonske izmjene koje je su stupile na snagu početkom 2019. godine:


1. 1. siječnja 2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj 118/18).

Jedna od glavnih izmjena sadržana je u članku 55. toga Zakona kojim je propisano da poslove projektantskog nadzora može obavljati projektant arhitektonske, građevinske, strojarske i/ili elektrotehničke struke koji je izradio glavni projekt prema kojem se gradi građevina.

2. Ministar graditeljstva i prostornog uređenja donio je 28.12.2018. godine temeljem članka 284. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi Odluku o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“, 119/2018 i 5/19 – ispravak Odluke). 


Odluka definira osnovne skupine usluga, i to:

1.Prostorno uređenje

2.Projektiranje

3.Projektantski i stručni nadzor

4.Revizija

5.Nostrifikacija

6.Izrada elaborata

7.Tehničko savjetovanje

8.Vođenje projekata

9.Ostale usluge koje utječu na životni vijek zahvata u prostoru i njegov utjecaj na pojedinca, društvo i okoliš.


Odlukom se uređuju relativni ponderi javnih naručitelja iz djelokruga Ministarstva za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju, a koje u postupcima javne nabave mogu koristiti i drugi obveznici javne nabave.

Odluka je objavljena u Narodnim novinama broj 119/18 od 28. prosinca 2018. godine i stupila je na snagu osmoga dana od dana objave, odnosno 5. siječnja 2019. godine.

Ispravak Odluke o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju objavljen je u Narodnim novinama broj 5/19 od 16. siječnja 2019. godine. 


Odlukom je dat okvir unutar kojega se za svaku pojedinu javnu nabavu arhitektonske, inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju mogu odrediti kvalitativni kriteriji, za učinkovitiji odabir ekonomski najpovoljnije ponude. Poznato je da predmetne usluge imaju presudan utjecaj na visinu ukupnih troškova u realizaciji usluga u području prostornog uređenja i gradnje, s obzirom da najjeftinija ponuda nije ujedno i najpovoljnija ponuda. 


Kvalitetan izbor pružatelja usluge jamči naručitelju realizaciju usluge uz optimalne troškove, a ova Odluka je alat za postavljanje kvalitativnih kriterija za javnu nabavu.

Saznajte više -  NOVI TERMINI EDUKACIJA!, KLIK DO PRIJAVE