Stručni članak: Novi pragovi EU od 01.01.2016.– Piše: Marijana Šperanda

Prema izvješćima Europske komisije, svake godine više od 250 000 tijela javne vlasti u EU troše oko 19% BDP-a na nabavu roba, usluga i radova. Stoga se na javnu nabavu u EU primjenjuju pravila koje donosi EK i kojih se, uz pojedine obvezne ili neobvezne odredbe, moraju pridržavati i zemlje članice.

Svake dvije godine Europska komisija ažurira financijske pragove, odnosno minimalne financijske iznose na koje se direktive EU primjenjuju, a to su sada najnovije direktive: (klik na link Direktiva). 

25. studenoga 2015. godine u Službenom listu EU (link) su objavljene Uredbe komisije o izmjeni Direktiva 2014/23/EU (Direktiva za koncesije), Direktiva 2014/24 /EU (Direktiva javnih naručitelja – klasična direktiva) i Direktiva 2014/25/EU (Direktiva sektorskih naručitelja) u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora. Uredbe su u cijelosti obvezujuće i izravno se primjenjuju u svim državama članicama. 

Tekstove Uredbi pogledati na:


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1449239431452&uri=CELEX:32015R2172,

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1449239431452&uri=CELEX:32015R2170,

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1449239431452&uri=CELEX:32015R2112

Europska komisija je time objavila vrijednosti novih financijskih pragova, u eurima, za ugovore koji podliježu primjeni propisa o javnoj nabavi u okviru EU i isti se primjenjuju na  postupke javne nabave objavljene od 1. siječnja 2016. te ostaju za primjenu naredne dvije godine, odnosno do 31. prosinca 2017. 

Novi pragovi se obvezno primjenjuju na nabavu roba, radova i usluga koji procijenjenim vrijednostima prelaze propisane minimalne financijske pragove, uz potrebu za oglašavanjem postupaka i u Službenom listu Europske unije (Official Journal of the European Union – OJEU).

Pragovi variraju ovisno o vrsti ugovora, kao i o vrsti naručitelja iz novih direktiva:


Kao što se vidi iz gornje tablice, Europska komisija je lagano povećala pragove. No, zanimljivo da nisu u svim državama obveznicima primjene novih pragova ti iznosi i povećani. Npr. u Velikoj Britaniji je, zbog jačanja britanske funte u odnosu na euro, utjecaj na britanske naručitelje takav da, unatoč porastu, vrijednosti novih pragova u britanskoj nacionalnoj valuti – funti, su zapravo smanjeni.

Prag za lagani režim (socijalnih i sličnih) usluga iz novih Direktiva ostaje nepromijenjen i iznosi 750.000 EUR, odnosno 5.718.975 HRK.


Hoće li naručitelji u državama članicama, pa tako i u Republici Hrvatskoj, biti zadovoljni ovim novim povećanjem pragova ili ne preostaje za vidjeti. No, bez obzira na najnovije relativno malo povećanje pragova, postoji mogućnost da će idućom revizijom pragova, koja se mora provesti najkasnije do travnja 2017., Europska komisija preporučiti značajniji porast praga za 2018. i 2019. godinu.