Zelena javna nabava - ZeJN

Zelenu  javnu nabavu definiramo kao  postupak kojim se javna tijela potiču na kupovinu“zelenih“ proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali.  Pretpostavka je da će Tijela koja primjenjuju zelenu javnu nabavu, ZeJN biti bolje pripremljena za suočavanje s ekološkim izazovima u nastanku, kao i političkim i obvezujućim ciljevima za smanjenje emisije stakleničkih plinova, energetsku učinkovitost te ciljevima drugih politika o okolišu. 

Jeste li znali da su tijela javne uprave značajni potrošači i svake godine potroše oko 15 bilijuna kuna što iznosi oko 17% BDP-a Europske unije?


Obveznici javne nabave koji su prema starom zakonu mogli sami odrediti koje će ekološke osobine, odnosno ‘’zelena“ mjerila navesti u tehničkoj specifikaciji DZN, prema novom Zakonu o javnoj nabavi, do 2020. godine u 50% postupaka javne nabave u Hrvatskoj moraju uključiti neka od mjerila zelene javne nabave.


Procura+ European Sustainable Procurement Network je izdala novo izdanje priručnika Procura+ s najnovijim informacijama, vijestima i preporukama za javne naručitelje u EU ( preuzmite ga ovdje.) 


Ono što je možda najkorisnije jesu ažurirani kriteriji za nabavu pojedinih vrsta predmeta nabave, među ostalim i u okviru nabave: - proizvoda i usluga za čišćenje; - javna rasvjeta; - transport cestama; - boje i cestovne oznake; 

od ostalih kategorija nabave ovaj priručnik daje upute za korištenje kriterija i za:

- računala i monitori; - papir; - struja; - namještaj; - hrana; - građenje

te za ostale predmete nabave.


Za bolje razumijevanje nabavnih kategorija ZeJN, pogledajte koje su prioritentne skupine proizvoda i usluga zelene javne nabave:


• Energetski učinkovita računala

• Uredski namještaj od drva iz održivih izvora 

• Zgrade sa smanjenom uporabom energije 

• Reciklirani papir 

• Usluge čišćenja pri kojima se koriste ekološki proizvodi za čišćenje 

• Električna vozila, hibridna vozila ili vozila s niskim emisijama 

• Električna energija iz obnovljivih izvora energije


Primjere iz prakse u Republici Hrvatskoj nađite na linku: 
https://zelenanabava.hr/primjeri-zejn-i-korisno/


STRATEŠKI DOKUMENTI koji su važni za ovu vrstu javne nabave jesu: 


10. godišnji okvir za obrasce održive potrošnje i proizvodnje, UN, 2012.

Strategija za pametan, održiv i uključiv rast ‘’Europa 2020’’ , EK 2013.

Strategija održivog razvitka RH (NN 30/09.) 

•       Strategija energetskog razvoja RH (NN 130/09.) 

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine kojeg je Vlada RH usvojila 26. kolovoza 2015. godine. 

„Stari„te novi ZJN 2016;  Pravilnik o zahtjevima energetske učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom u postupcima javne nabave (NN 70/15.);  

•       Zakon o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (NN 127/13)


Nacionalni akcijski plan za ZeJN (PREUZMITE!iz 2015. donosi i svojevrsna mjerila koja je razvila EK sa Zajedničkim istraživačkim centrom i s predstavnicima država članica, a koja se mogu neposredno implementirati  u dokumentaciju za nadmetanje te sadrže informacije o metodama provjere. 

Iako se mjerila ažuriraju sukladno promjenama na tržištu i promjenama u europskom zakonodavstvu, po svakoj skupinu proizvoda i usluga mjerila postoje osnovna i sveobuhvatna mjerila.

Izvješće za razdoblje od 2015. Do 2017. godine o provedbi Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. Do 2017. godine s pogledom do 2020. godine (PREUZMITE!ukazuje na određene prepreke te da treba razmisliti o konkretnim zakonskim rješenjima koji će izravno poduprijeti ZeJN.


EU GPP criteria - stranica EU komisije o mjerilima


Više o mjerilima, opisu predmeta nabave, tehničkim specifikacijama i njihovom određivanju, tehničkoj i stručnoj sposobnosti, te odredbama ZeJN po novom zakonu o javnoj nabavi: 

Ne propustite saznati više na usavršavanju - par klikova do prijave!Povezani sadržaj:  

LCC (Life Cycle Cost) – Trošak životnog vijeka 

Ekonomski najpovoljnija ponuda - ENP