Ultimativni vodič o tehničkim specifikacijama u javnoj nabavi

22 milijarde razloga zašto paziti na tehničke specifikacije u postupcima javne nabave

 

Izrada tehničkih specifikacija u javnoj nabavi bit će izuzetno važna u novom  programskom razdoblju 2021-2027 kod povlačenja sredstava iz EU fondova, odnosno ispregovaranih 22 milijarde eura za Hrvatsku u EU proračunu (više nego dvostruko u prvih 7 godina članstva). 

 

Najteži dio posla tek dolazi. EU novac je predviđen za ulaganja u inovacije, zelenu ekonomiju , mobilnost, zdravstvo, industrijsku revoluciju i kulturnu revoluciju. To su samo neka područja gdje Europska unija želi osigurati dugoročni održivi rast i razvoj.
Na nama je da definiramo…

 

·      što želimo kupiti za novac kojim raspolažemo

·      koju kvalitetu možemo tim novcem platiti (okvirne količine u javnoj nabavi)

 

…a onda moramo sagledati…

·      što se u trenutku nabave nudi na nacionalnom tržištu i unutarnjem tržištu EU (istraživanje tržišta u javnoj nabavi)

 

…te moramo biti sasvim sigurni da:

·      naš predmet nabave traje dugo sa što manje ulaganja u njegovo održavanje

·      sačuvamo okoliš na način da nabavljamo predmete koje je moguće održivo zbrinuti na kraju njihovog životnog vijeka, odnosno reciklirane koristiti u cirkularnoj ekonomiji

·      njihovom upotrebom ne štetimo ljudskom zdravlju i okolišu

·      da strogo pratimo faze izvršenja ugovora kako bi bili zadovoljeni svi razlozi naše odluke o pokretanju postupka (praćenje izvršenja ugovora u javnoj nabavi)

 

 

 

Priprema tehničkih specifikacija od koncepta do tendera

Ili Što želimo kupiti za novac kojim raspolažemo

 

Standardi, proizvodne norme, norme zaštite okoliša, norme kvalitete i definicija jednakovrijednosti i kriteriji jednakovrijednosti temelj su izrade svake tehničke specifikacije.

 

Dobrim i preciznim opisom predmeta nabave skraćuje se vrijeme njegove provedbe, odnosno izbjegavaju se žalbe , a naručitelj dobiva predmet nabave željene kvalitete.  

 


Jedan od većih problema pri izradi tehničkih specifikacija je i „jednakovrijednost“. Naime, naručitelji vrlo rijetko detaljnije opišu jednakovrijednost, odmosno navedu je u obliku stupca u  tabeli što predstavlja dodatni problem gospodarskim subjektima.

 

Koliko su važne tehničke specifikacije uvidjela je i EU  te je za opći dio dokumentacije o nabavi propisala univerzalan obrazac dok se opis predmeta nabave i želje naručitelja navode u tehničkim specifikacijama.

 

Opća definicija tehničkih specifikacija

 

Tehničke specifikacije su dokument u kojemu naručitelj propisuje tehničke zahtjeve koje treba zadovoljiti proizvod, radnja ili usluga koju kupuje.

 
Tehnička specifikacija treba naznačiti postupke s pomoću kojih je moguće odrediti jesu li ispunjeni zahtjevi iz Dokumentacije o nabavi
.


Kao forma tehnička specifikacija može biti norma, dio norme ili poseban dokument neovisan o normi.

 

Tehničke specifikacije usko su vezane uz opis predmeta nabave koji mora biti opisati na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način, a koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je naručitelj postavio i ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu.

 

Kod funkcionalnog opisa predmeta nabave mora biti prepoznatljiva svrha i zahtjevi u tehničkom, gospodarskom, oblikovnom i funkcionalnom pogledu.

 

Ukoliko je u tehničkim specifikacijama neizbježno navesti određeni tip ili zaštitni znak (npr. redovan servis servera) tada treba u troškovniku dopustiti nuđenje jednakovrijednosti.


U tom slučaju naručitelj je obvezan u dokumentaciji o nabavi navesti kriterije mjerodavne za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave.

 

Istraživanje tržišta – Zakon o javnoj nabavi i članak 198.

 

(1) Prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

 


(2) Javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

 

(3) Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

 

Dobro je znati i ovo

 

Osim normi tehničke specifikacije mogu biti i:

 

Europska tehnička ocjena - znači dokumentiranu ocjenu izvedbe građevinskih radova, obzirom na njegove ključne značajke, a koje su u skladu s europskim dokumentom za ocjenjivanje

 

Tehnička referencija -  znači svaki proizvod koji su izradila europska tijela za normizaciju, različit od europskih norma, u skladu s postupcima prilagođenima razvoju tržišnih potreba

 

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016; ZJN 2016) u člancima 205. – 213. i u Prilogu VII. definira način izrade tehničkih specifikacija.

 

Kod radova -  određuju se tražene značajke materijala, proizvoda ili robe kako bi se osiguralo da ispunjavaju svrhu koju im je namijenio javni naručitelj

 

Kod roba ili usluga – određuju se tražene značajke proizvoda ili usluge, poput razina kvalitete, utjecaj na okoliš i klimu, ocjena sukladnosti, izvedbe, uporabljivosti proizvoda, sigurnosti, dimenzija i sl....

 

Jednakovrijedno nije dovoljno

 

Ukoliko je u tehničkim specifikacijama neizbježno navesti određeni tip ili zaštitni znak (npr. redovan servis servera) tada treba u troškovniku dopustiti nuđenje jednakovrijednosti.


U tom slučaju naručitelj je obvezan u dokumentaciji o nabavi navesti kriterije mjerodavne za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave.

 

Naručitelj je u TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA Dokumentacije o nabavi propisao da neće odbiti ponudu ako gospodarski subjekt na zadovoljavajući način dokaže Naručitelju, bilo kojim prikladnim sredstvom, da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama.

 

U slučaju kad Naručitelj zahtijeva određenu oznaku u Dokumentaciji o nabavi prihvatit će i svaku drugu oznaku koja potvrđuje da oprema zadovoljava zahtjeve za jednakovrijednom oznakom.

 

Naručitelj će prihvatiti i druga prikladna dokazna sredstva poput tehničke dokumentacije proizvođača ako gospodarski subjekt nije imao pristup izvješću o testiranju ili ih nije mogao ishoditi u zadanom roku, pod uvjetom da nedostatak pristupa nije uzrokovan njegovim postupanjem te pod uvjetom da dokaže da oprema koju nudi udovoljava zahtjevima propisanim tehničkim specifikacijama iz ove Dokumentacije o nabavi.

 

Sve navedeno sukladno je članku 211. i 213. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/2016). Na zahtjev Naručitelja, Ponuditelj će dostaviti tehničku dokumentaciju o proizvodu iz koje je moguća jasna usporedba, te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehničke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sl.).

 

Što su norme u javnoj nabavi?

 

Norma je tehnička specifikacija koju je usvojilo priznato normizacijsko tijelo za višekratnu ili trajnu uporabu, čije zadovoljenje nije obvezno a može biti:

 

a) međunarodna norma - znači norma koju je donijela neka međunarodna organizacija za normizaciju i učinila dostupnom javnosti

 

b) europska norma - znači norma koju je donijela koja neka europska organizacija za normizaciju i učinila dostupnom javnosti


c) nacionalna norma - znači norma koju je donijela neka nacionalna organizacija za normizaciju i učinila je dostupnom javnosti.

 

Norme - osiguranje kvalitete članak 270. ZJN

 

Ako javni naručitelj u dokumentaciji za nabavu zahtijeva prilaganje potvrda neovisnih tijela, obvezan je uputiti na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim serijama europskih normi koje su potvrdila akreditirana tijela.

 

Naručitelj mora priznati jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama.

 

Javni naručitelj mora prihvatiti dokaze o jednakovrijednim mjerama osiguranja kvalitete ako gospodarski subjekt iz objektivnih razloga nije mogao pribaviti gore navedene potvrde u odgovarajućem roku, pod uvjetom da dokaže da su te mjere usklađene s traženim normama osiguranja kvalitete.

 

Kvaliteta se ne smatra zakonskom obvezom, nego dobrovoljnom kategorijom. Proizvođač ne mora imati uveden sustav upravljanja kvalitetom, no ako je to zahtjev kupca, proizvođač koji se želi održati na tržištu treba uvođenje sustava smatrati svojom obvezom.

 

Posjedovanje uvedenog sustava upravljanja kvalitetom olakšava ugovaranje i trgovanje proizvodima. Potvrda uvedenog sustava upravljanja kvalitetom je certifikat o sukladnosti sa zahtjevima norme HRN EN ISO 9001.

 

Certifikat izdaje i nadzire neovisna certifikacijska organizacija. Posjedovanje certifikata, a u međunarodnoj trgovini i međunarodno priznate certifikacijske organizacije, olakšava trgovinu jer kupci time dobivaju potvrdu da je proizvođač, dobavljač ili isporučitelj pod stalnim nadzorom treće strane (nepristrana akreditirana certifikacijska organizacija).

 

Osiguranje kvalitete štiti potrošače i garantira im da u svakoj zemlji, u našem slučaju Europskoj uniji, nema odstupanja od proizvodnih procesa, načina pružanja usluga ili izvedbe objekata

 

Norme - upravljanje okolišem članak 271.  ZJN

 

Ako javni naručitelj u dokumentaciji za nabavu zahtijeva prilaganje potvrda neovisnih tijela, obvezan je uputiti na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim serijama europskih normi koje su potvrdila akreditirana tijela.

 

Naručitelj mora priznati jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama.

 

Javni naručitelj mora prihvatiti dokaze o jednakovrijednim mjerama osiguranja kvalitete ako gospodarski subjekt iz objektivnih razloga nije mogao pribaviti gore navedene potvrde u odgovarajućem roku, pod uvjetom da dokaže da su te mjere usklađene s traženim normama osiguranja kvalitete.


Što dalje?

 

Upravo ste pročitali najsveobuhvatniji Vodič o tehničkim specifikacijama u javnoj nabavi u RH. 


Htjeli smo još ubaciti puno toga, ali onda biste utrošili tri dana na čitanje. 


Pripremili smo kratki dokument kojeg možete skinuti ovdje, da služi kao podsjetnik. A ono što zapravo preporučamo da investirate jedan dan u sebe i prođete ovu teoriju još detaljnije, zajedno sa ekspertima (javna nabava edukacija). Vrlo važno je također da sakupite svoje bodove kako biste obnovili certifikat javne nabave.

 

Imate li kakvih pitanja iz ovog područja?
Edukacije